Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Μουσείου Φωτογραφίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Μουσείου Φωτογραφίας

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την επιλογή του νέου Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, για όσους ενδιαφέρονται να στείλουν την αίτηση τους.

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης λειτουργεί με προσωρινή Διεύθυνση εδώ και αρκετούς μήνες αλλά επιτέλους έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Μουσείου Φωτογραφίας, το οποίο είναι πλέον μέρος του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ριας ΜΦΘ θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι την 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59:59 και βάση των οδηγιών που υπάρχουν στην πρόσκληση.

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης:

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Μουσείου Φωτογραφίας στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Καθορισμός ειδικών προσόντων, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 “Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 188).

2. Την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ) σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4572/2018

Απευθύνουμε

διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ) Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus).

Ι. Περιγραφή θέσης

1. Ο/H Διευθυντής/ρια είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Φωτογραφίας (ΜΦΘ) του ΜΟΜus. Είναι υπεύθυνος/η για την εξειδίκευση και την προαγωγή του οράματος και της αποστολής του ΜΦΘ τα οποία και προσδιορίζουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Η υλοποίηση επιτυγχάνεται μέσα από τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό των συλλογών, τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθέσεων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων συναφών δράσεων καθώς και με την προσέλκυση πόρων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της λειτουργίας του ΜΦΘ και την περαιτέρω ανάπτυξή του, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/Διευθύντρια και την Καλλιτεχνική Επιτροπή του MOMus, υπό την εποπτεία της πενταμελούς Εφορείας της Διεύθυνσης Φωτογραφίας.

2. Πιο συγκεκριμένα, για την εκπλήρωση της αποστολής του ο/η Διευθυντής/ρια του ΜΦΘ είναι εξοπλισμένος/η από τον νόμο με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του ΜΦΘ, προγραμματίζει, σχεδιάζει, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

β. Συνεργάζεται και διαβουλεύεται για την εξειδίκευση των σκοπών του ΜΦΘ, τις προγραμματιζόμενες εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δράσεις καθώς και για τα ζητήματα προϋπολογισμού των υπηρεσιών του με την οικεία συμβουλευτική πενταμελή Εφορεία, που εποπτεύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη λειτουργία του μουσείου.

γ. Προγραμματίζει και σχεδιάζει με την επικουρία των οικείων επιμελητών, μουσειολόγων, μουσειοπαιδαγωγών και στελεχών και εισηγείται τεκμηριωμένα στον/στην Γενικό/ή Διευθυντή/ρια τον εκθεσιακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό και σχεδιασμό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τους σκοπούς και στο πλαίσιο της πολιτικής του Οργανισμού.

δ. Καταρτίζει και υποβάλλει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Διεύθυνσης στον/στην Γενικό/ή Διευθυντή/ρια, προκειμένου να ενσωματωθούν στο σχέδιο που υποβάλλεται προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο,  και ενημερώνει αυτόν εγκαίρως για δαπάνες και έσοδα που από τη διαχείριση των συλλογών του μουσείου.

ε. Διαχειρίζεται τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. προϋπολογισμό των εκθέσεων, των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης και διενεργεί τις οικείες δαπάνες έως το ύψος για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με πράξη του Δ.Σ.

στ. Αναθέτει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων με έργα των συλλογών της Διεύθυνσης σε επιμελητές  της Διεύθυνσης ή εκτός αυτής, διατηρεί ωστόσο την τελική ευθύνη έναντι του διοικητικού συμβουλίου για τον επιτυχή σχεδιασμό τους και διεξαγωγή τους.

ζ. Συντονίζει τη διοργάνωση της Μπιενάλε Φωτογραφίας και εισηγείται τεκμηριωμένα στον/στην Γενικό/ή Διευθυντή/ρια τους τρόπους για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της.

η. Εισηγείται, τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό της συλλογής και του αρχειακού υλικού, καθώς και την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης.

θ. Προωθεί και παρακολουθεί την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ι. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εμπλουτισμό των συλλογών του ΜΦΘ με αγορές, καθώς και ιδίως την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, κληροδοσιών, παραχωρήσεων.

ια. Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το επιστημονικό, διοικητικό και το επικουρικό προσωπικό του Μουσείου.

ιβ. Ασκεί τις επιπλέον αρμοδιότητες που τυχόν του εκχωρεί το Δ.Σ. καθώς και κάθε αρμοδιότητα, συναρτώμενη με τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

3.  Σε κάθε περίπτωση, ο/η Διευθυντής/ρια του ΜΦΘ οφείλει να μεριμνά και να εργάζεται για:

α. την ανάδειξη της ιστορίας και της τέχνης της φωτογραφίας στην Ελλάδα,

β. την ισχυροποίηση της διασύνδεσης του ΜΦΘ με την εγχώρια και διεθνή κοινότητα της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, αποβλέποντας κατ’ εξοχήν στην προσέλκυση και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης της φωτογραφίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό,

γ. τη διεύρυνση του κοινού με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και γενικότερα ομάδες πολιτών με περιορισμένη πρόσβαση στη σύγχρονη τέχνη της φωτογραφίας, τη συγκρότηση δικτύων συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα και πολιτισμικούς ή/και εκπαιδευτικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό,

δ. τη διαμόρφωση και εδραίωση της ταυτότητας του ΜΦΘ σε σχέση με την πόλη της Θεσσαλονίκης και την προαγωγή της διεισδυτικότητας της λειτουργίας του στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως δε των νέων.

Γενικότερα, ο/η Διευθυντής/ρια αναμένεται να υπηρετεί, από τη θέση που κατέχει, μία διευρυμένη αντίληψη για ένα σύγχρονο μουσείο της τέχνης της φωτογραφίας, δηλαδή μια αντίληψη που θέλει το ΜΦΘ ανοιχτό στην κοινωνία και φιλικό απέναντι στη διαφορετικότητα, ικανό να συμπορεύεται με το πνεύμα της εποχής μας  πρεσβεύοντας τη διαθεματικότητα, την συμπερίληψη, την παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα και την ώσμωση των τεχνών, και να επιδεικνύει ως προς τις επιλογές, μορφολογική, εκφραστική και πολυμέρεια αντιλήψεων, χωρίς καθηλώσεις στα συμβατικά όρια ανάμεσα στις τέχνες και άλλους ειδολογικούς, θεωρητικούς ή ιδεολογικούς αποκλεισμούς.

4. Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προσφέρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου του προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απολαβές. Ο/Η Διευθυντής/ρια δεν αναλαμβάνει πρόσθετα αμειβόμενο έργο από τον φορέα που διευθύνει κατά τη διάρκεια της θητείας του/της.

ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής-Ειδικά προσόντα

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας ΜΦΘ έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τον νόμο και την παρούσα απόφαση λοιπά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα:

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

α. πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της φωτογραφίας ή της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία ή στην τέχνη της φωτογραφίας

γ. πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή εμπειρία στη συντήρηση, ταξινόμηση, τεκμηρίωση, μελέτη, έρευνα και προώθηση της φωτογραφίας, σε Μουσείο Φωτογραφίας, άλλο επιστημονικό ή ερευνητικό κέντρο και σε άλλους συναφείς φορείς με αντικείμενο τη φωτογραφία.

δ. πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας.

Εφόσον οι τίτλοι υπό 2 (α) και (β) έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ως ισότιμοι κτηθέντων στην ημεδαπή από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η συνδρομή των υπό 2 (γ) προσόντων πιστοποιείται από παραστατικά αμοιβής, συμβάσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ. Για την πιστοποίηση της συνδρομής των υπό 2 (δ) προσόντων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

3. Κατά τη διαδικασία επιλογής συνεκτιμώνται υπέρ του/της υποψηφίου τα ακόλουθα προσόντα

Ουσιαστικά προσόντα:

(α) Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών και άρθρων και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της φωτογραφίας, κατ’ αρχήν, αλλά και, γενικότερα, σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης, ή πολιτισμικής ή εικαστικής πολιτικής, ή πολιτιστικής ή εικαστικής διαχείρισης ή μουσειολογίας. Βαρύνουσα δε σημασία θα δοθεί στο ενδεχόμενο το έργο του/της υποψηφίου, ή τμήμα αυτού, να είναι δημοσιευμένο στο εξωτερικό ή να τυγχάνει, αποδεδειγμένα, διεθνούς αναγνώρισης.

(β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας ή τέχνης εν γένει, οι οποίες διατυπώνουν ένα νέο παράδειγμα μουσειολογικής προσέγγισης και ανάπτυξης κοινού.

(γ) Αποδεδειγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας καθώς και εν γένει εμπειρία αποτελεσματικής λειτουργίας σε ομαδικά σχήματα.

(δ) Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης έργου και δράσεων, από θέση ευθύνης, ιδίως δε ικανότητα να εμπνέει τους συνεργάτες και να αξιοποιεί βέλτιστα και να ενορχηστρώνει τις δημιουργικές τους δεξιότητες στο πνεύμα της ανθεκτικής ηγεσίας. Βαρύνουσα σημασία θα δοθεί στο ενδεχόμενο η ικανότητα διοίκησης να αποκτήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας φορέα με ειδικό αντικείμενο την τέχνη της φωτογραφίας ή, έστω, την τέχνη και τον πολιτισμό γενικότερα.

(ε) Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού καινοτόμων στρατηγικών για την υλοποίηση και την προώθηση των εκθεσιακών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών διαθεματικών δράσεων του Μουσείου, αξιοποιώντας σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις και τεχνολογικά εργαλεία και με στόχο να ενισχύσουν τον διαπλαστικό και παρεμβατικό ρόλο του Μουσείου στη δημόσια σφαίρα και την καθημερινότητα των πολιτών.

(στ) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συνέργειες με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς με σκοπό τη διάχυση του πολιτισμικού προϊόντος στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

(ζ) Αποδεδειγμένη γνώση της ιστορίας της ελληνικής καλλιτεχνικής φωτογραφίας και της τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ουσιαστικά προσόντα υπό 3 (β) έως και (ζ) πιστοποιούνται κατ’ αρχήν με κάθε τρόπο που κρίνει ο/η υποψήφιος/α πρόσφορο και η συνδρομή τους στο πρόσωπό του/της αξιολογείται και μοριοδοτείται επί τη βάσει του υποβληθέντος υπομνήματος/πρότασης του/της και κατ’ εξοχήν, της παρουσίασης του/της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

4. Yποψήφιος/α για τη θέση αυτή μπορεί να είναι και μόνιμος/η υπάλληλος του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από το πρώτο εδάφιο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του/της θέση. Ο/Η διοριζόμενος/η, μετά τη λήξη της θητείας του/της, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του/της, η οποία παραμένει κενή.

5. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

IΙΙ. Κωλύματα-Ασυμβίβαστα-Σύγκρουση συμφερόντων

1.  Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας:

α. Όσοι έχουν καταδικαστεί από ημεδαπό ή αλλοδαπό Δικαστήριο για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β. Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ.  Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ. Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

ε. Οι υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όταν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.

στ. Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).

ζ. Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

2. Ως προς τις ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης, καθώς και για τα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 68 επ. του Ν. 4622/2019 (Α΄133) ρητά ορίζεται ότι το πρόσωπο που διορίζεται στη θέση του/της Διευθυντή/ριας του ΜΦΘ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του/της, να ασκεί οποιουδήποτε είδους επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, όμοια ή παρεμφερή με τη δραστηριότητα που αναπτύσσει το Μουσείο, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα ιδιωτικού συμφέροντος, εφόσον τέτοιες δραστηριότητες είναι ικανές να επηρεάσουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

3. Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα και οι λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις ανωτέρω παραγράφους δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού του επιλεγέντος/είσας Διευθυντή/ριας του ΜΦΘ.

ΙV. Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας-Συνοδευτικά Έγγραφα

1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ριας ΜΦΘ υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι την 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59:59.

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α. Βιογραφικό σημείωμα

Στο βιογραφικό σημείωμα θα παρουσιάζονται διεξοδικά οι σπουδές, η επαγγελματική σταδιοδρομία, το επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή άλλο έργο, η κτηθείσα εμπειρία, οι επιδόσεις, οι πιστοποιημένες δεξιότητες κ.λ.π. του υποψηφίου ή της υποψηφίας, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητά του/της, εφόσον εκτιμάται ότι πιστοποιεί τη συνδρομή αναγκαίου ή κρίσιμου κατά την παρούσα πρόσκληση προσόντος. Η έκθεση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να διενεργείται σε ρητή αναφορά προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και λοιπά αξιολογικά κριτήρια που αναφέρονται υπό ΙΙ., παρ. 2 και 3 της παρούσας πρόσκλησης και να μνημονεύεται επακριβώς ο τίτλος ή πιστοποιητικό, με τον προσδιορισμό που φέρει στο σώμα του, καθώς και η ημερομηνία και η αρχή ή ο φορέας έκδοσής του. Προκειμένου δε περί επιστημονικών ή καλλιτεχνικών εκδόσεων ή δημοσιεύσεων ή συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, θα πρέπει να μνημονεύονται σαφώς, κατά τα συνήθη ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οικεία στοιχεία έκδοσης. Τέλος, όσον αφορά τη διεξαγωγή εκθέσεων ή άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή σε τέτοιες θα πρέπει να αναφέρονται με ακρίβεια, ο τύπος της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος φορέας διοργάνωσης καθώς και ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής και το είδος της συμμετοχής του υποψήφιου όπως εμφαίνεται στον σχετικό κατάλογο ή το πρόγραμμα.

β. Πρόταση-υπόμνημα

Το υπόμνημα θα συνοψίζει το όραμα του/της υποψηφίου για το ΜΦΘ. Θα αναφέρεται στο πλαίσιο, τις προϋποθέσεις, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της στρατηγικής που προτείνει να ακολουθήσει το ΜΦΘ, υπό την διεύθυνσή του/της καθώς και τον οδικό χάρτη υλοποίησής του οράματος αυτού κατά το συνολικό χρόνο της θητείας του/της. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι θα έχουν σχηματίσει μια αρχική εικόνα της νομικής και οικονομικής πραγματικότητας του Οργανισμού, με βάση τα σχετικά δημόσια στοιχεία, που μπορούν να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο οι υπηρεσίες του (νομοθετικό πλαίσιο, δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία κ.α.). Κατά τη διαδικασία δε της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί να παρουσιάσει σύντομα το περιεχόμενο του υπομνήματός του, κάνοντας εφόσον το επιθυμεί, και χρήση των καταλλήλων μέσων ηλεκτρονικής παρουσίασης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην παρούσα κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων.

Για την έγκυρη υποβολή των υποψηφιοτήτων τους, δεν απαιτείται να επισυνάψουν ή προσκομίσουν οι υποψήφιες/οι τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή των προσόντων τους ή την ανταπόκρισή τους σε άλλο κριτήριο επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. Προκειμένης ωστόσο της αξιολόγησής τους, θα πρέπει να έχουν επισημάνει κατάλληλα στο βιογραφικό τους σημείωμα (βλ. παραπάνω) τους τίτλους, βεβαιώσεις ή άλλα τέτοια έγγραφα. Τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή προσόντων ή ανταπόκρισή σε κριτήρια επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκριμένα στο βιογραφικό σημείωμα (βλ. παραπάνω), δεν πρόκειται να ληφθούν υπ’ όψιν για την αξιολόγηση υποψηφίου, ακόμη και αν προσκομιστούν αργότερα.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η εν λόγω αναφορά στους τίτλους και άλλα στοιχεία, που πιστοποιούν τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας στο βιογραφικό τους σημείωμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο/η υποψήφιος/α είναι πράγματι κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου, πιστοποιητικού ή άλλου μνημονευομένου στοιχείου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Τους τίτλους που πιστοποιούν την εκ μέρους του/της κατοχή των προσόντων ή την εναρμόνιση με άλλα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης, θα κληθεί να προσκομίσει εντός εύλογου χρόνου ο/η υποψήφιος που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ριας του ΜΦΘ, στο πλαίσιο της εδώ περιγραφόμενης διαδικασίας και προκειμένου να προταθεί από το Δ.Σ. του ΜΟΜus προς τον/την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για διορισμό. Οι σχετικοί τίτλοι ή άλλα έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα και στην ελληνική γλώσσα. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να θέτει στον επιλεγέντα υποψήφιο αποκλειστική προθεσμία για την προσκόμιση των αναγκαίων τίτλων και στοιχείων.

Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τους τίτλους ή άλλα στοιχεία που επικαλείται στο βιογραφικό του/της σημείωμα για την πιστοποίηση των προσόντων του/της και της εναρμόνισής του/της με άλλο κριτήριο της παρούσας πρόσκλησης, και που ελήφθησαν υπ’ όψιν στην αξιολόγησή του/της, τότε την θέση του/της υποψηφίου που επιλέχθηκε, καταλαμβάνει ο/η επόμενος/η στην αξιολογική κατάταξη υποψήφιος/α. Σε κάθε δε περίπτωση αυτός/ή φέρει πλήρη και την ευθύνη, ποινική ή άλλη, για την ψευδή δήλωση.

Προσοχή! Εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει ακόμη τον επίσημο τίτλο ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει την εκ μέρους του/της κατοχή προσόντος ή πλήρωση κριτηρίου της παρούσας (λ.χ. την γλωσσομάθεια ή την ισοτιμία αλλοδαπού τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής), που ήδη διαθέτει και επικαλείται στην αίτησή του/της, τον τίτλο ή το πιστοποιητικό αναπληρώνει κάθε είδους βεβαίωση αρμόδιας αρχής (λ.χ. ΔΟΑΤΑΠ) ή πιστοποιημένου φορέα (λ.χ. British Council) ότι αυτός/ή έχει υποβάλει αίτημα για την κατά περίπτωση κατάλληλη πιστοποίηση.

3. Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, αρκεί στη δεύτερη περίπτωση να συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

4. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.

5. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr  με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου. Στο θέμα θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας του ΜΦΘ.

V. Δημοσιότητα της πρόσκλησης

Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΜΟΜus (www.momus.gr) Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε δύο τουλάχιστον διεθνείς ιστοτόπους με θέμα συναφές με την φωτογραφία ή/και την τέχνη γενικότερα.

VI. Διαδικασία Επιλογής

Ο/η Διευθυντής/ρια Φωτογραφίας επιλέγεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων, από το Δ.Σ. του Οργανισμού και διορίζεται, με απόφαση του/της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή, από κοινού με τον/την  Γενικό/ή Διευθυντή/ρια, μπορούν, αν κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναγκαίο, να γνωμοδοτήσουν σε αυτό για την επιλογή Διευθυντή/ριας Φωτογραφίας, ύστερα από ακρόαση των υποψηφίων.

1. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης – επεξεργασία φακέλων υποψηφιότητας

Για την επεξεργασία των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν και την επικουρία του Δ.Σ. στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την παρούσα, συγκροτείται με απόφαση του Δ. Σ. πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, απαρτιζόμενη από πρoσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο της Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, αλλά και γενικότερα του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών, μέλη ΔΕΠ ή ομότιμους καθηγητές ΑΕΙ, διευθυντές μουσείων ή πολιτισμικών οργανισμών της ημεδαπής που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ. Ως μέλη της Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη της Εφορείας του ΜΦΘ του MOMus. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα μέλη του προσωπικού του MOMus που θα επικουρούν την Еπιτροπή στο έργο της.

          Η Επιτροπή Αξιολόγησης, παραλαμβάνει τους φακέλους υποψηφιοτήτων, σε συνεδρίαση που συγκαλείται από τον πρόεδρό της και εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.

          Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν συνοδεύονται από κάποιο από τα αναφερόμενα παραπάνω υπό IV παρ. 2. (α) έως και (γ) αναγκαία στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης, καθώς όσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τους αναγκαίους όρους, που περιγράφονται υπό  IΙ 2 (α) έως και (δ) της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται και αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας με απόφαση του Δ.Σ. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με τον κατάλογο όσων υποψηφιοτήτων προωθούνται στο επόμενο στάδιο και όσων τυχόν απορρίφθηκαν για τους παραπάνω λόγους, αναφέροντας στη τελευταία περίπτωση συνοπτικά και τη σχετική αιτιολογία, το οποίο κοινοποιεί αμελλητί στο Δ.Σ. και στους/στις υποψηφίους/ες, κατά το μέτρο που τους αφορά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αυτοί/ές έχουν υποδείξει.

          Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή του παραπάνω πρακτικού στο Δ.Σ. του MOMus και στους/ις υποψηφίους/ες, ο/η υποψήφιος/α, που τυχόν αποκλείσθηκε από την περαιτέρω διαδικασία, μπορεί να υποβάλει τις σχετικές αντιρρήσεις κατά του αποκλεισμού του/της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφαίνεται οριστικά επί των αντιρρήσεων αυτών εντός  δέκα (10) το πολύ ημερών από την υποβολή τους.

          Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαθέτει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων που προωθούνται οριστικά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας  στην Εφορεία του ΜΦΘ καθώς και στην Καλλιτεχνική Επιτροπή και τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ρια, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ, προκειμένου να διαμορφώσουν την ελεύθερη αξιολογική τους κρίση για τον κάθε υποψήφιο και να παρέχουν σχετική γνώμη προς το Δ.Σ.  

2. Διαδικασία Αξιολόγησης

Με την οριστικοποίηση του καταλόγου των υποψηφιοτήτων που προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου/ας, βάσει ειδικότερων κριτηρίων που αφορούν (α) τα επιστημονικά προσόντα, και (β) την επαγγελματική εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης και ειδικότερα:

α) Τα επιστημονικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου, εφόσον είναι συναφούς αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση, με 100 μόρια.

αβ) Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών και μόνον εφόσον είναι συναφούς αντικειμένου, με 30 μόρια έκαστος.

αγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντικειμένου συναφούς με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης (βλ. παραπάνω υπό II. 2β), ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και οι υπόλοιποι μεταπτυχιακοί τίτλοι, με 50 μόρια έκαστος.

αδ) Το διδακτορικό δίπλωμα συναφούς αντικειμένου με 300 μόρια και σε κάθε άλλη περίπτωση με 100.

αε) Οι επιστημονικές εργασίες στα πεδία που ορίζονται στον όρο ΙΙ παρ. 3 της παρούσας επί θεμάτων συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, έως 40 μόρια εκάστη, εφόσον πρόκειται για άρθρα και έως 120 μόρια έκαστη εφόσον πρόκειται για επιστημονικές μονογραφίες.

αστ) Οι αποδεδειγμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια επί θεμάτων συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσεως, έως 40 μόρια εκάστη. Για την μοριοδότηση του συγκεκριμένου στοιχείου εκτιμάται ιδιαίτερα ο τυχόν διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης, όπως αυτός προκύπτει ιδίως από την διεθνούς εμβέλειας αναγνωρισιμότητα του φορέα διοργάνωσης ή/και των συμμετεχόντων σε αυτή.

αζ) Η πιστοποιημένη βάσει πτυχίων/τίτλων σπουδών γλωσσομάθεια, μοριοδοτείται συνολικά έως 180 μόρια, ως εξής:

-Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας με 60 μόρια,

-η πολύ καλή γνώση με 40 μόρια, και

-η καλή γνώση με 20 μόρια.

β. Τα επαγγελματικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

βα) Οι επιμέλειες εκθέσεων σε μουσειακά ιδρύματα ή πολιτιστικές διοργανώσεις διεθνούς ή πανελλήνιου κύρους, έως 40 μόρια εκάστη.

ββ) Οι συνεπιμέλειες εκθέσεων σε μουσειακά ιδρύματα ή πολιτιστικές διοργανώσεις διεθνούς ή πανελλήνιου κύρους, έως 30 μόρια εκάστη.

βγ) Η βοήθεια στην επιμέλεια σε μουσειακά ιδρύματα ή πολιτιστικές διοργανώσεις διεθνούς ή πανελληνίου κύρους, έως 20 μόρια εκάστη.

Για την μοριοδότηση εκτιμάται ιδιαίτερα ο τυχόν διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης, όπως αυτός προκύπτει ιδίως από την διεθνούς εμβέλειας αναγνωρισιμότητα του φορέα διοργάνωσης ή/και των συμμετεχόντων σε αυτή.

βδ) Η επαγγελματική εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση με καθήκοντα συναφή προς αυτά της υπό πλήρωση θέσης μοριοδοτείται με 50 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας ή άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

3. Διαδικασία συνέντευξης

Ακολούθως, πραγματοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων με την εξής διαδικασία:

α. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης σε ημέρα και ώρα που θα οριστούν από τον/την Πρόεδρό της,

β. κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μπορεί να παρίσταται ως ακροατές με δικαίωμα υποβολής ερωτήματος κάθε μέλος του Δ.Σ., της Εφορείας του ΜΦΘ, της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ή του προσωπικού του ΜΦΘ.

γ. Στο πλαίσιο της συνέντευξης παρέχεται η δυνατότητα στις/στους υποψηφίους να παρουσιάσουν το όραμά τους και τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη του ΜΦΘ. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιες/οι μπορούν να χρησιμοποιούν και μέσα οπτικοακουστικής παρουσίασης. Στη συνέχεια, υπό τη διεύθυνση του/της Προέδρου αναπτύσσεται συζήτηση για θέματα σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της υπό πλήρωση θέσης, προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του/της Διευθυντή/ριας του ΜΦΘ ως οργάνου διοίκησής του, να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητές τους στον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την ανάληψη πρωτοβουλίας, τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων και τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και τη δυνατότητα πολύ καλού χειρισμού της γλώσσας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται υπό ΙΙ παρ. 2 και 3 της παρούσας πρόσκλησης. Στο ίδιο πλαίσιο, λαμβάνονται επίσης υπ’ όψιν η δικτύωση με συναφείς φορείς του εξωτερικού, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα των υποψηφίων.

δ. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 1.000 μόρια.

ε. Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων.

στ. Η συνολική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία αιτιολογούν συνοπτικά τη βαθμολογία τους, η δε αιτιολογία αυτή παρατίθεται στο παραπάνω πρακτικό.

4. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προσωρινή κατάταξη

α. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στον υπολογισμό του συνολικού αποτελέσματος της μοριοδότησης ως εξής:

κάθε ομάδα κριτηρίων ανά υποψήφιο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα.

Ο συντελεστής βαρύτητας ανά ομάδα κριτηρίων καθορίζεται σε:

25% για την ομάδα κριτηρίων «επιστημονικά προσόντα»,

35% για την ομάδα κριτηρίων «επαγγελματική εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης»,

40% για τη συνέντευξη.

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

β. Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό για το τελικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης που περιλαμβάνει τόσο την αξιολόγηση των προσόντων όσο και το προϊόν της σχετικής της συνέντευξης του κάθε υποψηφίου, και ολοκληρώνεται με πίνακα κατάταξής τους κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που αυτή καταρτίζει. Το πρακτικό και ο πίνακας κοινοποιούνται άμεσα στο Δ.Σ. του Οργανισμού, στην Εφορεία του ΜΦΘ, την Καλλιτεχνική Επιτροπή, όπου συμμετέχει και ο/η Γενικός/ή Διευθυντής/ρια, και σε καθένα από τις/τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει για επικοινωνία. Εφόσον η γνώμη της Εφορείας του ΜΦΘ ή της Καλλιτεχνικής Επιτροπής αποκλίνει από την τελική κατάταξη στην οποία κατέληξε η Επιτροπή, αυτές αιτιολογούν ειδικά την  απόκλιση των εκτιμήσεών τους τις οποίες και θέτουν άμεσα υπ’ όψιν  του Δ.Σ. του Οργανισμού.

5. Ενστάσεις

Δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης έχει κάθε υποψήφιος/α, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης του πίνακα κατάταξης στην ηλεκτρονική του/της διεύθυνση και σε αυτή του MOMus και του ΜΦΘ. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το Δ.Σ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή τους.

6. Οριστική κατάταξη – επιλογή

Το Δ.Σ. οριστικοποιεί  την αξιολογική σειρά των υποψηφίων, αποδεχόμενο στο σύνολο ή σε μέρος αυτής την σχετική εισήγηση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και αφού λάβει υπ’ όψιν του τη γνώμη που του παρέχουν η Εφορεία του ΜΦΘ και, εφόσον της έχει ζητηθεί, η Καλλιτεχνική Επιτροπή με τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ρια. Σε περίπτωση απόκλισης παρεχόμενης γνώμης από την εισήγηση της επιτροπής, το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει εκ νέου σε ακρόαση τους επικρατέστερους κατά την κρίση της υποψήφιους/ες για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων όσον αφορά την υποψηφιότητά τους. Η τελική κρίση του Δ.Σ. όσον αφορά την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων αναρτάται αμελλητί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ του MOMus και του ΜΦΘ και κοινοποιείται άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει οι υποψήφιοι για επικοινωνία. Για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ριας ΜΦΘ επιλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

5. Διορισμός επιλεγέντος

Όποιος/α επιλεγεί από το Δ.Σ. του Οργανισμού διορίζεται ως Διευθυντής/ρια του ΜΦΘ, με τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη θητεία. Για τον διορισμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του MOMus

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Τάκης


Ας ελπίσουμε πλην της επιλογής του νέου Διευθυντή/Διευθύντριας το αρμόδιο Υπουργείο και ο νέος οργανισμός MOMus θα κατανοήσουν ότι σε μία εποχή κατά την οποία η φωτογραφία παίζει τεράστιο ρόλο, θα πρέπει να φροντίσουν να αναβαθμίσουν τον ρόλο του Μουσείου, παρέχοντας του όλα τα εφόδια, οικονομικά και υλικά, που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία και δραστηριοποίηση του και την ανάδειξη του ως ο νο1 θεσμός για την Φωτογραφία στην χώρα μας και γιατί όχι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!