O Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος του φωτογράφου!


O Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος του φωτογράφου!

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε την μελέτη με τίτλο “Φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων, Οδικός χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος“.

Η σύνοψη της έρευνας αναφέρει:

Ο όρος «Φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων» αναφέρεται στο επάγγελμα που ασχολείται με
τη δημιουργία οπτικής εικόνας (φωτογραφίας) μέσω της καταγραφής του φωτός σε φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Ο επαγγελματίας συλλαμβάνει τις φωτογραφικές εικόνες μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει ο τεχνολογικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με τις γνώσεις, την προσωπική του ματιά και την αντίληψή του σε σχέση με την ορατή πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο του επαγγέλματος έχει καταρτιστεί πιστοποιημένο περίγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Επαγγελματικών Περιγραμμάτων του ΕΟΠΠΕΠ. Για την άδεια
άσκησης του επαγγέλματος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προϋποθέσεις, όπως αναγνωρισμένο
δίπλωμα, πιστοποιημένη κατάρτιση ή αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας. Κατά συνέπεια,
οποιοσδήποτε πολίτης δύναται να αναλάβει φωτογραφικές δραστηριότητες εφόσον προηγηθούν
οι απαραίτητες ενέργειες για τη δήλωση έναρξης εργασιών στην εφορία. Σε σχέση με τις
αμιγώς Φωτογραφικές δραστηριότητες, βάσει στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ και EUROSTAT, ο αριθμός των
απασχολουμένων ανήλθε σε 4.807 άτομα κατά το 2016 και σε 5.311 άτομα κατά το 2018, ενώ ο αριθμός επιχειρήσεων σε 2.707 και σε 3.089 κατά τα αντίστοιχα έτη.

Οι συνθήκες εργασίας του φωτογράφου – ειδικού ψηφιακών λήψεων ποικίλουν ανάλογα με τα πεδία απασχόλησης. Ωστόσο, αποτελεί κοινό τόπο, ότι ακόμη και στην περίπτωση που ο επαγγελματίας αποτελεί μέλος ομάδας αναπτύσσει – εκ των πραγμάτων – την δεξιότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης εργασίας. Παράλληλα, ο φωτογράφος διαχειρίζεται αποφάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ, σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού καθώς και στην επιλογή των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη των στόχων του. Η υπευθυνότητα που οφείλει να έχει είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιοπιστία, την ανάπτυξη συνεργειών και την παροχή – σε σταθερή βάση – υψηλής ποιότητας υπηρεσίας στο πλαίσιο ενός δυναμικού πολυμεσικού περιβάλλοντος.

Για την προετοιμασία του Οδικού Χάρτη προσαρμογής του φωτογραφικού επαγγέλματος, κεντρικό
τμήμα της ανίχνευσης περιβάλλοντος αποτέλεσε η διερεύνηση συγκεκριμένων περιοχών μελέτης
που αναφέρονται ως «παράγοντες αλλαγής». Στον ίδιο άξονα, εντοπίζεται ο σχεδιασμός ενεργειών
για τον περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και η υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς σχετιζόμενους με το φωτογραφικό επάγγελμα.

Επιπλέον, εκτός από την επίδραση της φορολογικής πολιτικής, στο πεδίο του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, της οικονομίας και του ανταγωνισμού καταγράφονται καθοριστικές δυναμικές
που εκκινούν από τη δυνατότητα συμμετοχής των επαγγελματιών στη φωτογράφηση των πολιτών
για τη δημιουργία της ατομικής φωτογραφίας των εγγράφων ασφαλείας καθώς και την ύπαρξη
αθέμιτου ανταγωνισμού και παραεπαγγελματισμού στον κλάδο. Βάσει αυτών, η διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τη Φωτογραφία σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό της διαδικασίας πιστοποίησης και αδειοδότησης του φωτογραφικού επαγγέλματος αποτελούν στρατηγικές προς την ενίσχυση του επαγγέλματος.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής, εστιάζουμε ιδιαίτερα στην
τάση συρρίκνωσης των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κρίνεται ως αναγκαία, τόσο η σχετική επιμόρφωση των επαγγελματιών φωτογράφων, όσο και η ενίσχυση του επιπέδου προστασίας της πνευματικής δημιουργίας.

Στην περιοχή που άπτεται των τάσεων και εξελίξεων της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
αναλύεται ο αντίκτυπος της μείωσης των φωτογραφικών αναθέσεων σε τελετές θρησκευτικών
μυστηρίων, της ένταξης της φωτογραφικής υπηρεσίας σε εφαρμογές πολυμέσων και της σχετικής
ανόδου της αναλογικής φωτογραφίας κατά τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί θετική προοπτική η
διεύρυνση των συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ κατασκευαστών και εμπόρων φωτογραφικών
ειδών με καταστήματα και εργαστήρια, καθώς και η δημιουργία συνεργειών με βάση την αναλογική
φωτογραφία.

Υπό το πρίσμα του τεχνολογικού μετασχηματισμού και της καινοτομίας, και δεδομένης της
δυσκολίας παρακολούθησης των εξελίξεων από τους επαγγελματίες, προσεγγίζεται η είσοδος νέων
βιομηχανικών προϊόντων και η επέκταση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στη φωτογραφική
δραστηριότητα. Παρακολουθώντας αυτές τις δυναμικές, εστιάζουμε στη σημασία κατάρτισης σε
ειδικευμένους τομείς υπηρεσιών στοχεύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών
ικανοτήτων καθώς ο φωτογράφος καλείται διαρκώς να επανειδικεύει και τη ματιά του στις νέες
τεχνολογίες και στις διαδικασίες εφαρμογής αυτών στην εργασία του.

Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που παραθέτει η έρευνα έχουμε:

Φωτογράφοι με ΚΑΔ 7420 στην Ελλάδα το 2018: 3063
Κύκλος Εργασιών: 67,1 εκατομμύρια ευρώ
Φωτογραφικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη: 143.812
Κύκλος Εργασιών: 9.640,1 εκατομμύρια ευρώ

Οι προτάσεις της έρευνας έχουν πολύ ενδιαφέρον:

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης και αδειοδότησης
  του φωτογραφικού επαγγέλματος
 2. Κατάρτιση επαγγελματιών φωτογράφων σε ειδικευμένους τομείς υπηρεσιών
 3. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών για τον περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στο φωτογραφικό επάγγελμα
 4. Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τη Φωτογραφία
 5. Ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των νόμιμων κατόχων τους
 6. Μέτρα βελτίωσης του οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς σχετιζόμενους με το φωτογραφικό επάγγελμα
 7. Επιμόρφωση επαγγελματιών φωτογράφων και ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 8. Δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων και διάσωση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού

Μπορείτε να μελετήσετε την έρευνα των 45 σελίδων εδώ.

Τι είναι το ΙΜΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί φορέα μελέτης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της χώρας και επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ.
Στρατηγικό όραμα του φορέα αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου των μικρών επιχειρήσεων ως
καθοριστικού και δυναμικού συντελεστή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Για τον λόγο αυτόν, δίνεται σαφής έμφαση στη δημιουργία και διάχυση της επιστημονικής γνώσης
για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις ενδυναμώνοντας τον ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ και
ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων στην προσαρμογή του στο μεταβαλλόμενο
οικονομικό περιβάλλον.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηριωμένες
θέσεις, καθώς μελετά, αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης,
χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού
και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων.
Η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνέπεσε με την υλοποίηση των προγραμματικών
περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των οποίων υλοποίησε δράσεις και έργα σε θεματικά πεδία και αντικείμενα ενδιαφέροντος της ΓΣΕΒΕΕ. Έτσι, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αξιοποίησε τις ευκαιρίες και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για να διεξάγει έρευνες και να εκπονήσει εξειδικευμένες μελέτες. Παράλληλα, παρείχε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στα πεδία της συμβουλευτικής για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Αναζητήστε όλα τα νέα προϊόντα στο κατάστημα
Ρεπέλλα Φωτογραφικά.

To pttlgr στηρίζεται για την λειτουργία του στους αναγνώστες του!
Μπορείς να βοηθήσεις με μία μικρή δωρεά!
Υποστηρίξτε το pttlgr ακόμα και με μόλις 1€ – χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Εάν μπορείτε, σκεφτείτε να μας υποστηρίξετε με ένα ποσό κάθε μήνα.
Σας ευχαριστούμε.

Στηρίξτε το pttlgr και την προσπάθεια μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση ακολουθώντας μας
σε InstagramYouTube και Facebook!

Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!

Κάνε Εγγραφή / Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αποκλειστικά για φωτογραφία και φωτογραφικό εξοπλισμό!

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

1 σχόλιο

 • #
  1

  Ενδιαφέρον…

  Αλήθεια, παρατηρείται “άνοδος της αναλογικής φωτογραφίας τα τελευταία χρόνια”;;;;;!!!!

  Κι ύστερα εμείς κουβεντιάζουμε αν στην αγορά θα κυριαρχήσουν οι mirrorless ή τα κινητά;;;;

 • Ποιά είναι η γνώμη σου;

  Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

  Subscribe to our newsletter!