Ο Υπουργός Οικονομικών απαντάει στην ερώτηση του ΚΙΝΑΛ για την στήριξη των Φωτογράφων


Ο Υπουργός Οικονομικών απαντάει στην ερώτηση του ΚΙΝΑΛ για την στήριξη των Φωτογράφων

Το γραφείο του κ.Καστανίδη Χαράλμπου μας απέστειλε την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην ερώτηση των Βουλευτών του ΚΙΝΑΛ για την στήριξη των Φωτογράφων.

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9317 / 7-9-2020

Ερώτηση
Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9317 / 7-9-2020 Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς λαμβάνει το τελευταίο διάστημα τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων εν μέσω της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν θεσπιστεί νομοθετικές διατάξεις οι οποίες στόχο έχουν τη στήριξη των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, έχει ήδη ψηφιστεί ο ν.4701/2020 (Α΄128) «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης έως 25.000 ευρώ, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας και σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Β. Από πλευράς ενωσιακού δικαίου κρατικών ενισχύσεων, ως νομική βάση για την χορήγηση ενισχύσεων σε φωτογράφους που πλήττονται από τις συνέπειες της έξαρσης του COVID-19, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί:

 • το άρθ. 107 παρ. 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο προβλέπει την δυνατότητα αποζημίωσης επιχειρήσεων για ζημίες που έχουν υποστεί λόγω έκτακτων γεγονότων, όπως είναι η έξαρση της νόσου COVID-19,
 • η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. C (2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.1 Ενδεικτικά σημειώνεται ότι i) το τμήμα 3.1 του Προσωρινού
 • Πλαισίου, προβλέπει την δυνατότητα χορήγησης, μέχρι τις 31/12/2020, ενισχύσεων εως 800.000€ ανά επιχείρηση, ii) το τμήμα 3.3. προβλέπει ενισχύσεις με την μορφή επιδοτούμενων επιτοκίων για δάνεια προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ρευστότητα και iii) το τμήμα 3.9 προβλέπει την δυνατότητα χορήγησης, πριν από τις 31/12/2020, ενισχύσεων με την μορφή αναβολής καταβολής φόρων και/ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η καταληκτική ημερομηνία για την αναβολή δεν είναι μεταγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 2022). Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται σε κάθε τμήμα.

Κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω ανακοίνωσης, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κ.Μ.Κ.Ε.), μερίμνησε για την κοινοποίηση προς την ΕΕ, των ακόλουθων καθεστώτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών:

– του καθεστώτος της επιστρεπτέας προκαταβολής [σχετικές οι με αριθ. C (2020) 2281/7.4.2020 (SA 56815) και C (2020) 5404/31.07.2020 (SA 58047) εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ] με στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους το οποίο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιστρέφεται εν μέρει στο Κράτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την πλατφόρμα myBusinessSupport:

 • Κατά την 1η φάση (Μάρτιος), οι δικαιούχοι (ΑΦΜ) ήταν 52.490 και το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στα 601.813.400,98 ευρώ (μ.ο. 11.465,3 ευρώ).
 • Κατά τη 2η φάση (Μάρτιος- Μάιος), οι δικαιούχοι (ΑΦΜ) ήταν 89.729 και το συνολικό ποσό διαμορφώκε στα 1.259.587.721,16 ευρώ (μ.ο. 14.037,7 ευρώ).

Συνολικά, από τις δύο πρώτες φάσεις υλοποίησης του σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής προς επιχειρήσεις –σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τις 31.07.2020- το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί ανέρχεται στα 1.861.401.122,14 ευρώ.

Επιπρόσθετα, από τις 11 έως τις 28 Σεπτεμβρίου ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, κατά τον οποίο το συνολικό ύψος χρηματοδότησης θα ανέλθει στο 1,5 δισ. Ευρώ.

– του καθεστώτος αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε, καθώς και επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους (ήτοι σε υποσύνολο των ΜΜΕ) [σχετικές με αριθ. C (2020) 3189 final/11.5.2020 και C (2020) 5376/30.7.2020) εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ]. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500.000.000 €. Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω Ανακοίνωση της Επιτροπής (Τμήμα 3.10), τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί περιορισμοί ως προς το ύψος της ενίσχυσης που είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε αυτοαπασχολούμενους ή ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων προς αντιστάθμιση της απώλειας του εισοδήματος τους, τους οποίους δεν δύνανται να υπερβούν οι ελληνικές αρχές.

Τέλος, θα μπορούσε εναλλακτικά να εξεταστεί η χρήση του Καν. 1407/2013 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Γ. Επιπλέον, έχουν ληφθεί τα κάτωθι φορολογικά μέτρα:

 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020 με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), θεσμοθετήθηκαν μέτρα στήριξης της οικονομίας της χώρας.
  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της εν λόγω Π.Ν.Π. αναστέλλεται η καταβολή Φ.Π.Α. και η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών και παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων στη Φορολογική Διοίκηση υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
 2. Στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2020 με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), μειώνεται σε έξι τοις εκατό (6%) ο συντελεστής Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας. Με το άρθρο δεύτερο επέρχεται μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας. Επιπλέον, με το άρθρο τρίτο επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. εφόσον το συνολικό ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο. Επιπροσθέτως, με το άρθρο πέμπτο επεκτείνεται η αναστολή είσπραξης οφειλών σε μισθωτούς και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληγείσες επιχειρήσεις υπό συγκεκριμένους όρους και
  προϋποθέσεις.
 3. Περαιτέρω, με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020 με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86), δίνεται έκπτωση 25% για εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων υπό συγκεκριμένου όρους και προϋποθέσεις, ενώ με το άρθρο έκτο παρατείνονται ή αναστέλλονται οι προθεσμίες του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και κοινοποίησης πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου. Επιπροσθέτως, με το άρθρο τρίτο παρέχεται κρατική ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» στις πληγείσες επιχειρήσεις.
 4. Με το άρθρο δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 84/13-4-2020 με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Επιπλέον, με το άρθρο τρίτο παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση υπό συγκεκριμένους όρους
  και προϋποθέσεις.
 5. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 90/1-5-2020 με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», », η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), συμπληρώθηκε η ρύθμιση σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (άρθρο δεύτερο), δίνεται πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε
  ενεργειακά προϊόντα (άρθρο τέταρτο), στηρίζονται οι επιχειρήσεις με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες (άρθρο πέμπτο), παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (άρθρο έβδομο) και δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων, καθώς και αναστολής είσπραξης οφειλών για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (άρθρο όγδοο).
 6. Με το ν. 4690/2020 (Α΄ 104/30-5-2020):
  Ι) Επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και για το μήνα Μάιο 2020 (άρθρο 3).
  II) Επεκτείνεται η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών (άρθρα 4 και 15).
  III) Παρατείνεται η προθεσμία ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές (άρθρο 5). Πρόσφατα εκδόθηκε η Απόφαση Α. 1182/2020 (Β΄ 3164) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία παρατείνεται η προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.
  ΙV) Δίνεται παράταση στις προθεσμίες καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ (άρθρο 6).
  V) Μειώνονται οι συντελεστές Φ.Π.Α. από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 11). Ειδικότερα, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα αεριούχα νερά, καθώς και στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους ο συντελεστής Φ.Π.Α. ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%) ενώ στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). Επίσης, διευρύνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει για τις υπηρεσίες εστίασης και στις καταναλώσεις των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.
  VI) Καθορίζονται τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών στους οποίους καταβλήθηκε μειωμένο μίσθωμα σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους, καθώς και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφίζεται το 25% των εμπρόθεσμα καταβαλλόμενων οφειλών με άλλες βεβαιωμένες οφειλές (άρθρα 13 και 14).
  VII) Δίνεται η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών (άρθρο 17). Η δωρεάν διάθεση απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Επιπλέον, οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών της επιχείρησης.
 7. Με το ν. 4701/2020 (Α΄ 128/30-6-2020):
  Ρυθμίζεται νομοθετικά το πρόβλημα με τις αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του έτους 2013 (άρθρο 30) και επεκτείνεται: α) η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για το έτος 2020 (άρθρο 35) και β) το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020 (άρθρο 36).
 8. Mε το ν. 4706/2020 ( A’ 136/17-7-2020) παρέχεται η δυνατότητα καταβολής: α) του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, β) του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και γ) προβλέπεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του.
 9. Με το ν. 4714/2020 (Α΄148/31-7-2020) θεσμοθετείται: α) η αναστολή για το φορολογικό έτος 2019 της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς, β) η απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού, υπό όρους, από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, γ) η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 και δ) η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (Α΄167) και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, μέχρι την 28η Αυγούστου 2020. Η καταβολή του φόρου από τις ως άνω δηλώσεις ρυθμίζεται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.
 10. Με την ΠΝΠ Α΄161/22.08.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020(Α’161), εισήχθησαν, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.
 11. Με τον ν. 4722/2020(Α’ 177/15.09.2020):
  Ι. Επεκτείνεται έως και τον Σεπτέμβριο η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων πληττόμενων επιχειρήσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών (άρ. 3).
  ΙΙ. Καθιερώνεται η προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων πληττόμενων επιχειρήσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών από τον Σεπτέμβριο και το αργότερο έως τον Δεκέμβριο (άρ. 4).
  ΙΙΙ. Θεσπίζονται μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 (άρ.5).
 12. Με το ν. 4728/2020 (Α’ 186/29-9-2020): α) επεκτείνεται η χρονική διάρκεια της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών μέχρι την 30η Απριλίου 2021 (άρθρο 10). Η αρχική πρόβλεψη ήταν οι μειωμένοι συντελεστές να ισχύσουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020 {σχ. παραπάνω σημείο 6 ν. 4690/2020 (Α΄ 104)}. β) Η διαφημιστική δαπάνη κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 11).
  Επισημαίνεται ότι κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω νομοθεσίας έχει εκδοθεί πληθώρα κανονιστικών πράξεων, ήτοι Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ-ΥΑ), που ρυθμίζουν με διεξοδικό τρόπο τα θέματα που ανακύπτουν κατά περίπτωση.
  Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις που σχετίζονται με την διάδοση του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την οικονομία και θα προχωρήσει αν κριθεί σκόπιμο σε νέες πρωτοβουλίες στήριξης των πληγέντων στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Επίσης, μελετά τα αιτήματα φορέων και πολιτών για βελτιώσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία.

  Οι πρόσθετες παρεμβάσεις και μέτρα που σχεδιάζονται, ανακοινώνονται από το γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στον ιστότοπο (www.minfin.gr) και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: https://www.minfin.gr/web/guest/grapheio-typou.
  Τέλος, κοινοποιούμε το παρόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Βουλευτές κ. κ.

 1. Αρβανιτίδης Πέτρου Γεώργιος
 2. Αχμέτ Σαμπρή Ιλχάν
 3. Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα (Νάντια)
 4. Γκόκας Ναπολέοντα Χρήστος
 5. Καμίνης Βασιλείου Γεώργιος
 6. Καστανίδης Γεωργίου Χαράλαμπος
 7. Κατρίνης Ιωάννη Μιχαήλ
 8. Κεγκέρογλου Αλεξάνδρου Βασίλειος
 9. Κεφαλίδου Δημητρίου Χαρούλα (Χαρά)
 10. Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνου Οδυσσέας
 11. Κωνσταντόπουλος Χρήστου Δημήτριος
 12. Λιακούλη Θεοφάνη Ευαγγελία
 13. Λοβέρδος Νικολάου Ανδρέας
 14. Μουλκιώτης Βασιλείου Γεώργιος
 15. Μπαράν Νετζαντή Μπουρχάν
 16. Μπιάγκης Σπυρίδωνος Δημήτριος
 17. Πάνας Νικολάου Απόστολος
 18. Πουλάς Θεοδοσίου Ανδρέας
 19. Σκανδαλίδης Γεωργίου Κωνσταντίνος
 20. Φραγγίδης Σταύρου Γεώργιος
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 21. Γραφείο Υπουργού
 22. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Α. Βεσυρόπουλου
 23. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Ζαββού
 24. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Φορολ. Πολιτ. & Δημ. Περιουσίας
 25. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
 26. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!