Η απάντηση του Υπουργού Εργασίας στην ερώτηση του ΚΙΝΑΛ για την στήριξη των φωτογράφων


Η απάντηση του Υπουργού Εργασίας στην ερώτηση του ΚΙΝΑΛ για την στήριξη των φωτογράφων

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης απάντησε στην ερώτηση που υπέβαλε το Κίνημα Αλλαγής, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης των Φωτογράφων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.9317/07-09-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους
Βουλευτές κ. κ. Χ. Καστανίδη, Μ. Κατρίνη, Α. Πουλά, Β. Κεγκέρογλου, Γ. Αρβανιτίδη, Ι. Αχμέτ, Ν. Γιαννακοπούλου, Χ. Γκόκα και Γ. Καμίνη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 έχουν ληφθεί και υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι μέτρα:

Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
α. Η με αριθμ. οικ. 12998/232/28-03-2020 (Β’ 1078) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας
ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» κατ’ εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και του άρθρου ένατου, δέκατου και ενδέκατου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68).
Η εν λόγω απόφαση αφορά στη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών:

 • σε εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσειςεργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη και
 • σε εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λόγω χρήσης από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται της ρύθμισης της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος/ων βάσει ΚΑΔ, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.


Κατά συνέπεια, φωτογράφοι που εργάζονταν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις που πληρούσαν τους ανωτέρω όρους, εντάχθηκαν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που προβλέφθηκε με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).
β. Η με αριθμ. οικ. 17788/346/8-05-2020 (Β’ 1779) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου δέκατου, ενδέκατου και δωδέκατου της από 1.05.2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κεφ. Α.2.αυτής, επιχειρήσεις – εργοδότες, που είτε πλήττονταν σημαντικά και έθεσαν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτούργησαν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίαςτους με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούσαν να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης ήταν κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31 Μαΐου 2020. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις έκαναν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, είχαν την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για 45 ημέρες μετά τη λήξη της παράτασης αναστολής.
γ. Η με αριθμ. οικ. 23102/477/12-06-2020 (Β’ 2268) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» κατ’ εφαρμογή των άρθρων 32,33 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Γ.2. αυτής, επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκαν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονταν σημαντικά, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, δύνανται: α) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και β) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, κατ’ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες ανά μήνα, από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020.
δ. Η με αριθμ. οικ. 34236/860/1-9-2020 (Β’ 3770) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. οικ. 35955/923/10-9-2020 (Β’ 3873) όμοιά της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 124 του ν.4714/2020 (Α΄148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.(Α΄157).
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφ. Α.2 αυτής, «επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Παράρτημα της εν λόγω απόφασης, δύνανται: α) να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και β) να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους».
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – εργοδότες των ανωτέρω επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.
Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με τίτλο «ΚΑΔ που πλήττονται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντάχθηκε και ο ΚΑΔ 74.20 «Φωτογραφικές δραστηριότητες».
ε. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) «επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020».
Με βάση την παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου πρόκειται να εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία θα ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και θα εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται.

Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Βάσει της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-04-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αριθμ. οικ. 18657/370/15-05-2020 (Β’ 1863) όμοιά της, ειδικές κατηγορίες εργαζομένων είναι, υπό προϋποθέσεις, δυνητικοί δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€ ).
Μεταξύ των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών συγκαταλέγονται υπό προϋποθέσεις, ως δυνητικοί δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εργαζόμενοι σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες:
α) τεχνικοί – κινηματογράφου και τηλεόρασης βάσει της περ. αi της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης,
β) εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού με επαγγέλματα βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ92 που καταγράφονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίοι απασχολήθηκαν
αα) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με συμβατικό χρόνο λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από 15/2/2020 έως και 20/3/2020, που είτε έληξαν πρόωρα είτε έληξαν αφού παρήλθε ο συμφωνημένος χρόνος, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται σε έναν από τους ΚΑΔ 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 58.11, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14,59.20 85.52, 7810.1101 ή
ββ) με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με συμβατικό χρόνο έναρξης και λήξης εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες), βάσει της περ. κ της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης και
γ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e- ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της απόφασης, βάσει της περ. λ της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ανωτέρω αποζημίωσης είναι οι δυνητικά δικαιούχοι να μην έχουν λάβει ή να μη λάβουν:
α) την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) κοινή υπουργική απόφαση,
β) την οικονομική ενίσχυση του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, γ) την οικονομική ενίσχυση – αποζημίωση ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) κυα.

Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) «Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄76), είναι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020:
α) καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
Σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου «τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού».
Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου προωθείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Δ. Όσον αφορά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές,σημειώνεται ότι:

 1. Για επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν πληγεί από τα ληφθέντα μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid–19, με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-03- 2020 (Β΄1044) κυα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/25-05-2020 (Β 2076) κυα, καθώς και με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/7-5-2020 (Β΄ 1775) κυα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δίνεται παράταση στην προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για τους
  μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
  Συγκεκριμένα, από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται ότι οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στο χρονικό διάστημα μέχρι την αναστολή των συμβάσεων εργασίας βάσει της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),
  όπως ισχύει, για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020 μπορούν να εξοφληθούν έως 30/9/2020, 31/10/2020 και 30/11/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
  Ως ασφαλιστικές εισφορές που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίον ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.
  Στις ανωτέρω ρυθμίσεις εμπίπτουν οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
  α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, και
  β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
  Ειδικά για τον Φεβρουάριο 2020 ο κωδικός δραστηριότητας της επιχείρησης ή του εργοδότη πρέπει να περιλαμβάνεται στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ. Α.1053/2020 (Β΄ 949) και Α.1054/2020 (Β΄ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.
 2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους που έχουν πληγεί από τα ληφθέντα μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid–19, με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27-03-2020 Υπουργική Απόφαση (Β΄1077), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αριθ. Δ15/Δ΄/οικ.18269/584/3-6-2020 Υπουργική Απόφαση (Β΄2135) καθώς και με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7-5-2020 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1775), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η παράταση στην προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
  Ειδικότερα, οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως 30/9/2020 για τις εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και έως 31/10/2020 για τις εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
  Τα ανωτέρω μέτρα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους, καθώς και πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία βάσει πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, ή έχουν ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα
  ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Ειδικά, για τον Φεβρουάριο 2020, ο κωδικός δραστηριότητας πρέπει να περιλαμβάνεται στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ. Α.1053/2020 (Β΄ 949) και Α.1054/2020 (Β΄ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.
  Σημειώνουμε ότι οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ως προς την ύπαρξη ενεργού κύριου ή δευτερεύοντα κωδικού αριθμού δραστηριότητας.
 3. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν.4714/2020 προβλέπεται ότι οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 30/9/2020, καθώς και για όσους έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
  Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει εκδοθεί η αριθ. οικ.32085/1771/7-8-2020 ΚΥΑ (Β΄ 3371) με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) πουεμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.