Οι τιμές των απαραίτητων παραβόλων για να πετάξετε drone στην Ελλάδα


Οι τιμές των απαραίτητων παραβόλων για να πετάξετε drone στην Ελλάδα

Επιτέλους ανακοινώθηκαν οι τιμές των απαραιτήτων παραβόλων για την χρήση drones για την Ελλάδα, τα οποία καθορίζονται με το ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2017.

Ξεκινάμε από το γεγονός ότι η αίτηση καταχώρησης για την Ανοικτή Κατηγορία δεν κοστίζει.

Από εκεί και πέρα για την καταχώρηση στην Ειδική κατηγορία το παράβολο κοστίζει 50 ευρώ.

Για την εξάμηνη δέσμευση στοιχείων νηολόγησης καταβάλλεται παράβολο 50 ευρώ.

Με την υποβολή αιτήσεως για την νηολόγηση συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους Πιστοποιημένης Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ.

Για την έκδοση «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηεΑ, δηλαδή για drone που είναι ιδιοκατασκευές, ισχύος τριών (3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους 80 ευρώ, η ανανέωση του οποίου κοστίζει 40 ευρώ.

Από εκεί και πέρα στην περίπτωση που το drone χρησιμοποιείται ως επαγγελματικό εργαλείο που αποφέρει εισόδημα, έχουμε:
– Για τη χορήγηση άδειας ισχύος ενός μηνός, καταβάλλεται παράβολο ύψους 30 ευρώ
– Για τη χορήγηση άδειας ισχύος ενός χρόνου, καταβάλλεται παράβολο ύψους 180 ευρώ

Όσο αφορά την έκδοση άδειας χειριστή το κόστος του παραβόλου, ισχύος τριών ετών κοστίζει 20 ευρώ.

Επομένως για την ανοιχτή κατηγορία, για ερασιτεχνική χρήση και για drones που δεν έχουν εμβέλεια πάνω από 50 μέτρα, δεν υπάρχει κόστος καταχώρησης στα μητρώα της ΥΠΑ.

Για drones με εμβέλεια πάνω από 50 μέτρα (για ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση) η καταχώρηση στα μητρώα κοστίζει 50 ευρώ το εξάμηνο ή 100 ευρώ τον χρόνο.

Από εκεί και πέρα για την εμπορική εκμετάλλευση drone από επαγγελματίες το κόστος είναι 30 ευρώ τον μήνα ή 180 ευρώ τον χρόνο.

Συνολικά για ένα επαγγελματία η χρήση drone θα κοστίζει 280 ευρώ τον χρόνο, συν τα 20 ευρώ της άδειας χειριστή που είναι ανά τριετία.

Ακολουθεί το κείμενο του ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2017.

1 Καθορισμός παραβόλων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS).

Αριθμ. Δ11 /Γ/8684/6113 (1) Καθορισμός παραβόλων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’/238/5-7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’/28/1-2-1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 18/17-2-2011) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν.4427/2016 «περί Σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
188/8-10-2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.1473/1984 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α’ 75/11-5-1994).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422/21-9-2016 (ΦΕΚ Β’ 3152/30-9-2016) απόφασης «περί Κανονισμού – γενικού πλαισίου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS).
7. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541/30-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4527/30-12-2016) απόφασης «Περί Κανονισμού Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)».
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ11/Α/44655/19884/23-10-1995) απόφασης περί καθορισμού παραβόλου για μετακινήσεις υπαλλήλων ΥΠΑ που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτων (ΦΕΚ Β’ 920/ 10-11-1995) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2024294/2499/ 0022/27-5-1198 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 599/16-6-1998).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’/98/22-4-2005).
10. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’ 90/5-4-1974), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’/143/28-6-2014) «περί αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (ΦΕΚ Β’/1675/8-7-2013)περί όρων και διαδικασίας είσπραξης –επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/5-11-2016 «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/210/5-11-2016).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/23-9-2015 «Περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/115/23-09-2015).
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1607 15257 15258 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1607/10.05.2017
15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Y 29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168/9-10-2015).
16. Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέσω του ιστοτόπου της ΥΠΑ.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζονται παράβολα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS) σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες
κατηγορίες και τιμές:
1.1 Καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο (ΣμηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας)
Η υποβολή αιτήσεως για την καταχώρηση στο ειδικόΜητρώο των ΣμηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας πραγματοποιείται ΑΤΕΛΩΣ.
1.2 Καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο (ΣμηΕΑ Ειδικής Κατηγορίας)
Με την υποβολή αιτήσεως για την καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο των ΣμηΕΑ Ειδικής Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους €50,00. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς
(Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).
1.3 Δέσμευση στοιχείων νηολόγησης (ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης Κατηγορίας)
Για την εξάμηνη δέσμευση στοιχείων νηολόγησης συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους καταβάλλεται παράβολο ύψους €50,00. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς
φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).
1.4 Νηολόγηση (ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης Κατηγορίας)
Με την υποβολή αιτήσεως για την νηολόγηση συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους Πιστοποιημένης Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους €100,00. Δεν
απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κλπ).
1.5 Ειδικό Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας (Special Αirworthiness Certificate)
α) Με την υποβολή αιτήσεως για την έκδοση «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηεΑ, ισχύος τριών (3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €80,00.
β) Με την υποβολή αιτήσεως για την ανανέωση του «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηΕΑ, ισχύος τριών (3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €40,00.
Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).
1.6 Εμπορική Εκμετάλλευση
Με την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση ειδικής άδειας για την εκμετάλλευση ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς (εμπορική εκμετάλλευση ΣμηΕΑ) καταβάλλονται παράβολα, ως ακολούθως:
α) Για τη χορήγηση άδειας ισχύος ενός μηνός, καταβάλλεται παράβολο ύψους €30,00.
β) Για τη χορήγηση άδειας ετήσιας ισχύος, καταβάλλεται παράβολο ύψους €180,00.
1.7 Άδεια χειριστή συστημάτων μη-επανδρωμένων αεροσκαφών
Με την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας χειριστή συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο, ύψους €20,00. Από την καταβολή του παραβόλου απαλλάσσονται οι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι υπάλληλοι της ΥΠΑ ή της
ΑΠΑ (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει κ.τ.λ.) με την προϋπόθεση ότι η άσκηση των καθηκόντων όλων των ως άνω υπαλλήλων απαιτεί αποδεδειγμένα την κατοχή άδειας.
1.8 Απόκτηση ειδικότητας εξεταστή ή εκπαιδευτή χειριστών ΣμηεΑ
Για την απόκτηση ειδικότητας εξεταστή χειριστών ΣμηΕΑ ή ειδικότητας εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο, ύψους €30,00.
Από την καταβολή του παραβόλου απαλλάσσονται οι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι υπάλληλοι της ΥΠΑ ή της ΑΠΑ (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει κ.τ.λ.) με την προϋπόθεση ότι η άσκηση των καθηκόντων όλων των ως άνω υπαλλήλων απαιτεί αποδεδειγμένα την απόκτηση ειδικότητας εξεταστή ή εκπαιδευτή χειριστών ΣμηεΑ.
1.9 Άδεια λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ
α) Για την έκδοση άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ, ισχύος ενός έτους, καταβάλλεται παράβολο ύψους €200,00.
β) Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €150,00.
2. Το προϊόν των παραβόλων που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 2535
του Κρατικού Προϋπολογισμού έως την ημερομηνία έκδοσης των κανονιστικών και εφαρμοστικών πράξεων του ν. 4427/2016 «Περί σύστασης Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». Τεύχος Β’ 1607/10.05.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259
3. Οι ρυθμίσεις της παρούσης ως προς τα θεσπιζόμενα παράβολα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την πα-
ροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Το προϊόν των παραβόλων θα αποτελεί έσοδο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
4. Η έκδοση των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της εφαρμογής του e−Παραβόλου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
5. Η υποβολή του αποδεικτικού χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών του συνημμένου Παραρτήματος.
6. Σε όλα τα παράβολα της παρ. 1, δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την υπηρεσιακή μετακίνηση των υπαλλήλων της Υ.Π.Α. (ή της Α.Π.Α.), όταν απαιτείται, οι οποίες βαρύνουν τους τρίτους για λογαριασμό των οποίων πραγματοποιείται η μετακίνηση.
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 28 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και
Οικονομικών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

drones
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

7 σχόλια

 • #
  1
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Θεοδωρος Ιορδανου | 13 Μαΐου 2017 στις 10:54

  Και που τα πληρωνουμαι ολα αυτα?

 • #
  1
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Θεοδωρος Ιορδανου | 13 Μαΐου 2017 στις 12:44

  Υπαρχει καποιο λινκ?

 • #
  1

  Διαβάζοντας το άρθρο εδώ, αλλά και τις συχνές ερωτήσεις στο site της ΥΠΑ, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ερασιτέχνης ιδιοκτήτης drone , πχ DJI Mavic, πληρώνει παράβολο 50 ευρώ (λόγω ειδικής κατηγορίας) και τίποτα άλλο, σωστά;

  Επίσης, αυτό το παράβολο καταβάλλεται μια φορά άπαξ;

  • #
   1

   έχει να κάνει και με το drone και πόση εμβέλεια έχει κατασκευαστικά. νομίζω ότι είναι 100 ευρώ το χρόνο για drone ακόμα και ερασιτεχνών που έχουν εμβέλεια πάνω από 50 μέτρα.

 • #
  1

  Πολυ ωραιο το αρθρο σας
  Για αλλη μια φορα βλεπουμε αναλυτικα την λεξη ” Ελληνικη Δημοκρατια ”
  Αυτες δεν ειναι τιμες για να πετας drones αυτες ειναι τιμες για να πετας χειροβομβιδες στα κεφαλια τους
  Ντροπη για αλλη μια φορα στην ελληνικη δημοκρατια και στην πολιτικη τους , που ενα απλο χομπυ το καταντησανε … σαν τα μουτρα τους
  Ντρεπομαι που ειμαι ΕΛΛΗΝΑΣ … με αυτους

 • Ποιά είναι η γνώμη σου;

  Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

  Subscribe to our newsletter!