Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου κανονισμού πτήσης drones για την Ελλάδα


Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου κανονισμού πτήσης drones για την Ελλάδα

Μελετήσαμε πολύ προσεκτικά τον νέο κανονισμό για την πτήση drones που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα από 1.1.2017.

Ας δούμε λοιπόν τι θα ισχύει για όλους όσους θέλουν να πετάνε drone (ή όπως τα αναφέρει η ΥΠΑ ΣμηΕΑ=Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών/UAS=Unmanned Aircraft Systems) στη χώρα μας.

Ξεκινάμε από τις κατηγορίες των ΣμηΕΑ (άρθρα 4/32905, 6/32907, 7/32907):
– Ανοιχτή (Open), ΣμηΕΑ μέχρι 25 κιλά
Έχει τρεις υποκατηγορίες: Μίνι Συστήματα ΣμηΕΑ (CAT A0) μέχρι 1 κιλό, Πολύ Μικρά Συστήματα ΣμηΕΑ (CAT A1) από 1 μέχρι 4 κιλά (με υποχρεωτική χρήση αυτόματου περιορισμού των απαγορευμένων περιοχών – Geofencing), Μικρά Συστήματα ΣμηΕΑ (CAT A2) από 4 μέχρι 25 κιλά (με υποχρεωτική χρήση αυτόματου περιορισμού των των απαγορευμένων περιοχών – Geofencing)
– Ειδική (Specific)
– Πιστοποιημένη (Certified)

Ας δούμε τους κανόνες ασφαλείας (άρθρο 5/32905-32907), οι οποίοι ισχύουν για όλες τις κατηγορίες (εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από την ΥΠΑ). Τα ΣμηΕΑ πρέπει να ίπτανται:
– κάτω από τα 400 πόδια (120 μέτρα). Στην περίπτωση της ανοιχτής κατηγορίας το μέγιστο όριο είναι τα 400 πόδια (120 μέτρα) και στην περίπτωση της υποκατηγορίας Cat A0 το όριο είναι 50 μέτρα. Αυτή η οδηγία ισχύει εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από την ΥΠΑ
– εκτός περιμέτρου 8 χιλιομέτρων από αεροδρόμια
– εκτός απαγορευμένων ζωνών που ορίζονται από κρατικούς φορείς και δημοσιεύονται με απόφαση της ΥΠΑ
– όχι πάνω από ανθρώπους
– όχι πάνω από συγκεντρώσεις ανθρώπων (εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια για πτήσεις πάνω από συγκεντρώσεις και το ΣμηΕΑ έχει εξοπλισμό όπως αλεξίπτωτο, αφρώδες υλικό ή πολύ μικρό βάρος σώματος)
– όχι πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις
– όχι πάνω από σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, φυλακές
– όχι πάνω από αρχαιολογικούς χώρους
– όχι πάνω από περιοχές περιβαλλοντολογικής προστασίας
– όχι πάνω από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας
– μέχρι μισή ώρα πριν την ανατολή και μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου
– σε μέγιστη απόσταση 500 μέτρων από τον χειριστή ώστε να υπάρχει οπτική επαφή (εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από την ΥΠΑ)
– στην περίπτωση πτήσης με επέκταση οπτικής επαφής (EVLOS) μέσω οθόνης και Live εικόνας από την κάμερα του ΣμηΕΑ (με όριο την εμβέλεια του συστήματος), το ΣμηΕΑ μπαίνει στην Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία.

Ο χειριστής πρέπει (άρθρα 5/32905,10/32909):
– να έχει εγγραφεί στα μητρώα της ΥΠΑ (ιδιοκτητών, κατόχων, και χειριστών)
– να ενημερώσει την ΥΠΑ για αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων
– να έχει καταχωρήσει μέσω αίτησης το ΣμηΕΑ στη ειδικό Μητρώο ή Νηολόγιο της ΥΠΑ (η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά από τη σελίδα της ΥΠΑ) και να διατηρεί το Πιστοποιητικό Νηολόγησης ΣμηΕΑ σε άριστη κατάσταση. Η επιλογή της κατηγορίας που θα μπει το ΣμηΕΑ γίνεται από την ΥΠΑ βάση και άλλων κριτηρίων εκτός των κιλών
– να έχει σε εμφανές σημείο στο ΣμηΕΑ τον αριθμό καταγραφής στο Νηολόγιο της ΥΠΑ (με πινακίδα ή ανεξίτηλο μαρκαδόρο)
– να έχει βεβαίωση του κατασκευαστή ισχύουσα στην Ε.Ε για τη γενική ασφάλεια του ΣμηΕΑ (άρθρο 19/32914)
– να έχει δηλώσει ότι έχει ενημερωθεί για τις απαγορευμένες περιοχές σύμφωνα με τη σελίδα της ΥΠΑ ή ότι έχει λάβει σχετική άδεια (αρθρο 19/32914)
– για επαγγελματική δραστηριότητα (σε όλες τις κατηγορίες της Ανοιχτής) ή αν το ΣμηΕΑ ανήκει στις κατηγορίες Ειδική και Πιστοποιημένη να έχει άδεια χειριστή ΣμηΕΑ
– για επαγγελματική δραστηριότητα να έχει άδεια αεροπορικής εκμετάλλευσης
– να έχει ασφαλισμένο το ΣμηΕΑ (άρθρο 19/1.6/32914) για επαγγελματική δραστηριότητα σε όλες τις κατηγορίες, για τη κατηγορία CAT A2, για τις κατηγορίες Ειδική, Πιστοποιημένη
– για πτήσεις που είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων να υποβάλλει ηλεκτρονικά σχέδιο πτήσης (μέσω της ιστοσελίδας της ΥΠΑ, όπου φαίνονται και οι ζώνες απαγόρευσης πτήσεων). Επιπλέον πρέπει να έχει καταχωρήσει το τηλέφωνο του στην ΥΠΑ και να είναι διαθέσιμος για επικοινωνία με την ΥΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια πτήσης.
– να δηλώνει τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες του ΣμηΕΑ, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ
– να δηλώσει εγγράφως στην ΥΠΑ απώλεια, κλοπή, καταστροφή ή πώληση του ΣμηΕΑ και απώλεια, κλοπή, καταστροφή του Πιστοποιητικού Νηολόγησης ΣμηΕΑ (απαιτείται ένορκη βεβαίωση και καταβολή αντίστοιχου παράβολου)
– να ζητήσει τη διαγραφή του ΣμηΕΑ από το Μητρώο σε περίπτωση απόσυρσης, με την καταβολή ανάλογου παραβόλου

Ας δούμε τις προϋποθέσεις για την καταχώρηση του ΣμηΕΑ στο ειδικό μητρώο/νηολόγιο της ΥΠΑ (άρθρο 10/32909) και την έκδοση του Πιστοποιητικού Νηολόγησης ΣμηΕΑ (το οποίο ειδικά για επαγγελματική χρήση πρέπει να έχει ο χειριστής πάντα μαζί του):
– ο χειριστής να έχει καταχωρηθεί στα μητρώα της ΥΠΑ (ιδιοκτητών, κατόχων, και χειριστών). Απαιτείται επικύρωση ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ και συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στη σελίδα της ΥΠΑ. Επιπλέον όταν το ΣμηΕΑ θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς απαιτείται αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (άρθρο 11/32911).
– κατάθεση αίτησης του ιδιοκτήτη του ΣμηΕΑ, πριν την πρώτη πτήση με στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνσης κατοικίας, τύπος συσκευής, σειριακού αριθμού, καταστήματος αγοράς και ημερομηνία αγοράς
– αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του ιδιοκτήτη του ΣμηΕΑ (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του ΣμηΕΑ (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– υπεύθυνη δήλωση ότι το ΣμηΕΑ δεν είναι καταχωρημένο σε μητρώο άλλου κράτους (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– για ιδιοκατασκευές, φωτογραφία του ΣμηΕΑ (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)
– καταβολή παραβόλου (Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία)

Όσο αφορά την χρήση ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς σε όλες τις κατηγορίες της Ανοιχτής και για τις κατηγορίες Ειδική και Πιστοποιημένη πρέπει να υπάρξει άδεια από την ΥΠΑ/Δ1 Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης (άρθρο 19/1.5/32914), η οποία έχει 12μηνη ισχύ και πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για αυτό πρέπει:
– να γίνει αίτηση
– να υπάρχει βεβαίωση εγγραφής του ιδιοκτήτη στα μητρώα της ΥΠΑ (ιδιοκτητών, κατόχων, και χειριστών)
– να υπάρχει βεβαίωση εγγραφής του ΣμηΕΑ στο νηολόγιο της ΥΠΑ
– να κατατεθεί αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
– να υπάρχει άδεια πτητικής ικανότητας χειριστή
– να υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο (κάλυψη έως 150.000 για υλικές ζημιές και μέρι 1.000.000 για σωματικές βλάβες – άρθρο 14/32912)
– να πληρωθεί παράβολο (το οποίο απαιτείται κάθε 12μηνο)

Για την έκδοση άδειας χειριστού ΣμηΕΑ (για επαγγελματική δραστηριότητα) ισχύουν τα παρακάτω:
– αίτηση στην ΥΠΑ/Δ2
– βεβαίωση συμπλήρωσης του 18ου έτους ηλικίας
– πιστοποιητικό υγείας αντίστοιχου του ελεγκτού εναερίου κυκλοφορίας (ισχύει για την Ειδική και Πιστοποιημένη κατηγορία)
– πρόσφατη εμπειρία σε πτήση ΣμηΕΑ που αποδεικνύεται με 4 απογειώσεις και προσγειώσεις ενώπιον πιστοποιημένου ή αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ
– απολυτήριο Γυμνασίου
– βεβαίωση επιπέδου γνώσης της αγγλικής (ισχύει για την Ειδική και Πιστοποιημένη κατηγορία)
– βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης θεωρητικών μαθημάτων γνώσεων σε θέματα πολιτικής αεροπορίας και γραπτών εξετάσεων ενώπιον αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ
– βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής εξέτασης ενώπιον αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ
– καταβολή παραβόλου

Επιπλέον η ΥΠΑ αναφέρει ότι αναγνωρίζει πτυχία που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη του ICAO, εφόσον τα κριτήρια είναι παρόμοια.

Τέλος να αναφέρουμε ότι βάση του άρθρου 22/32916-32917 ορίζεται ότι οι χειριστές μπορούν να δεχτούν πρόστιμα βάση του Κώδικα Αεροπορικού δικαίου που κυμαίνονται από 500 μέχρι 250.000 ευρώ, πρόστιμα που δεν απαλλάσσουν τον χειριστή από ποινικές ευθύνες.

Πως σας φαίνεται ο κανονισμός πτήσης των drones; Είστε ιδιοκτήτης drone;

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

drones
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

11 σχόλια

 • #
  1
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ανδρέας Μαυρογιάννης | 4 Οκτωβρίου 2016 στις 17:03

  Επιτέλους!

 • #
  1

  Πάλι καλά που ζούμε στην Ελλάδα και αυτες οι υπερβολές δεν θσ εφαρμοστούν ποτέ.

 • #
  1

  είναι υπερβολική, όπως πάντα και τα πάντα

 • #
  1

  Κάποιοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για το καλό μας.
  Για το ..κακό μας θα ενδιαφερθεί ποτέ κανείς ??
  Κ.Β

 • #
  1

  Ερώτηση: τώρα εγώ που θέλω να πάρω ένα από τα DJI Mavic ή GoPro Karma, τι ακριβώς πρέπει να κάνω; Να εγγραφώ στην ΥΠΑ, να αποκτήσω κάποιο πιστοποιητικό/δίπλωμα;

  • #
   1

   Κωστή τα GoPro Karma και Mavic Pro είναι εξελιγμένα drone, και λόγω εμβέλειας και λόγω ότι πετάς με τη βοήθεια της οθόνης ανήκουν μάλλον στην Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία νομίζω. άρα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γραφτείς στην ΥΠΑ, να το δηλώσεις, να έχεις δίπλωμα και ασφάλεια (δεν το λέω με 100% σιγουριά αλλά αυτό κατάλαβα από τον κανονισμό) μένει να δούμε τι θα πει για αυτά η ΥΠΑ η οποία θα ορίζει σε ποια κατηγορία πάει το κάθε drone. πάντως ότι είναι στο κιλό ή κάτω από κιλό δεν σημαίνει ότι ανήκουν στην ανοιχτή μινι κατηγορία. εκεί ανήκουν τα παιχνιδάκια από τα παιχνιδάδικα.

   • #
    1
    Λευτέρης Ρηγατος | 6 Οκτωβρίου 2016 στις 13:51

    Βάιε θα διαφωνήσω με την τοποθέτησή σου, πιστεύω ότι και τα δύο προαναφερόμενα ανήκουν στην open κατηγορία και απαιτούν μεν registration, αλλά όχι άδεια χειριστή ή ασφάλεια εφόσον δεν θα χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική χρήση. Πάντως σε κάθε περίπτωση μια διευκρίνιση από την ΥΠΑ σε αυτό και σε άλλα θέματα δεν θα έβλαπτε.

    Επίσης δεν βλέπω να αναφέρεις κάπου την υποχρεωτική τοποθέτηση συσκευής ταυτοποίησης ενεργητικού ή παθητικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 14Β του κανονισμού…..

    “Β. συσκευή παθητικής ή ενεργητικής ταυτοποίησης με τον αριθμό καταγραφής ή χαρακτηριστικό κωδικό νηολόγησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio frequency identification tag – RFID). Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση παθητικού τύπου θα ισχύει για μη-επανδρωμένα αεροσκάφη της Α2 «Ανοικτής» Κατηγορίας ενώ θα είναι ενεργητικού τύπου εμβέλειας τουλάχιστον 800 μέτρων για μη-επανδρωμένα αεροσκάφη κάθε κατηγορίας και για όλα τα ΣμηΕΑ της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» Κατηγορίας. Τα στοιχεία ταυτοποίησης ορίζονται από την ΥΠΑ/Δ2 κατά τη διαδικασία εγγραφής στο ειδικό μητρώο των ΣμηΕΑ.

    Ευχαριστώ.

   • #
    1

    βασίζω την απάντηση μου στο: – στην περίπτωση πτήσης με επέκταση οπτικής επαφής (EVLOS) μέσω οθόνης και Live εικόνας από την κάμερα του ΣμηΕΑ (με όριο την εμβέλεια του συστήματος), το ΣμηΕΑ μπαίνει στην Ειδική ή Πιστοποιημένη κατηγορία

    Για το άρθρο 10 παράγραφος 14Β του κανονισμού νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα γίνει τεχνικά κάτι τέτοιο, εκτός αν υπάρχει ήδη τρόπος να γίνει και δεν τον γνωρίζω, ενημέρωσε μας σχετικά

  • #
   1

   Θα φοιτήσεις στην σχολή Ικάρων και μετά βλέπουμε…!

 • #
  1

  καλησπέρα,

  θα μπορούσε κάποιος να βοηθήσει σχετικά με τη παθητική ή ενεργητικό ταυτοποίηση ;

  το σύστημα που έχει το matrice 210 (ADS-B ΙΝ) εμπίπτει σε κάποιον απο τους παραπάνω τρόπους ταυτοποίησης ;

 • Ποιά είναι η γνώμη σου;

  Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.