ΕΣΠΑ: Κουπόνια τεχνολογίας για φωτογραφικές επιχειρήσεις και φωτογράφους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


ΕΣΠΑ: Κουπόνια τεχνολογίας για φωτογραφικές επιχειρήσεις και φωτογράφους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοινώθηκε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση και φωτογραφικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αξίζει να το ρίξετε μία ματιά.

Οι ΚΑΔ που βρήκαμε στην πρόσκληση και μας αφορούν είναι:
20.59.1 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλµ και φιλµ στιγµιαίας εκτύπωσης· χηµικών παρασκευασµάτων και αµιγών προϊόντων για φωτογραφική χρήση
20.59.11 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλµ και φιλµ στιγµιαίας εκτύπωσης, ευαισθητοποιηµένων µη εκτεθειµένων φωτογραφικού χαρτιού
20.59.12 Παραγωγή ευαισθητοποιηµένων γαλακτωµάτων για φωτογραφικές χρήσεις· χηµικών παρασκευασµάτων για φωτογραφικές χρήσεις
26.7 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
26.70.1 Κατασκευή φωτογραφικού εξοπλισµού και µερών του
26.70.11 Κατασκευή αντικειµενικών φακών για φωτογραφικές µηχανές, µηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης
26.70.12 Κατασκευή φωτογραφικών µηχανών για την προετοιµασία εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων· φωτογραφικών µηχανών για εγγραφή εγγράφων σε µικροφίλµ µικροφωτοδελτία και παρόµοια είδη
26.70.13 Κατασκευή ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών
26.70.14 Κατασκευή φωτογραφικών µηχανών άµεσης εκτύπωσης και εµφάνισης και άλλων µηχανών
26.70.15 Κατασκευή κινηµατογραφικών µηχανών λήψης
26.70.16 Κατασκευή κινηµατογραφικών µηχανών προβολής· επιδιασκοπίων· άλλων προβολέων εικόνων
26.70.17 Κατασκευή φλας· φωτογραφικών συσκευών µεγέθυνσης· συσκευών για φωτογραφικά εργαστήρια· νεγκατοσκοπίων οθονών προβολής
26.70.18 Κατασκευή αναγνωστών µικροφίλµ, µικροφωτοδελτίων ή άλλων µικροφορµών
27.40.3 Κατασκευή άλλων λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
27.40.31 Κατασκευή φωτογραφικών λυχνιών φλας, “κύβων” φλας και παρόµοιων ειδών
27.40.32 Κατασκευή φωτιστικών διατάξεων, των τύπων που χρησιµοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα και παρόµοιους στολισµούς
27.40.33 Κατασκευή προβολέων και σποτ
27.40.39 Κατασκευή άλλων λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων π.δ.κ.α.
33.13.13 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελµατικών οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
46.18.12.10 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
46.43.11 Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών
46.43.14 Χονδρικό εµπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών
47.78.83 Λιανικό εµπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού
74.2 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.20.1 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλµ, εκτός των κινηµατογραφικών, που έχουν εκτεθεί στο φως
74.20.11 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλµ, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εµφανιστεί
74.20.12 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλµ, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εµφανιστεί, για αναπαραγωγή
74.20.19 Παραγωγή άλλων φωτογραφικών πλακών και φιλµ που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εµφανιστεί
74.20.2 Εξειδικευµένες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.21 Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων
74.20.21.01 Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio
74.20.21.02 Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων
74.20.22 Υπηρεσίες διαφηµιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.23 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων
74.20.23.01 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio
74.20.24 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών
74.20.29 Άλλες εξειδικευµένες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.29.01 Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης
74.20.29.02 Υπηρεσίες μικροφωτογράφισης
74.20.29.03 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης
74.20.3 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.31 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών
74.20.31.01 Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων
74.20.31.02 Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών
74.20.31.03 Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών
74.20.32 Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσµατος φωτογραφιών
74.20.39 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι
παρακάτω φορείς:
Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
• να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ)
• να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της
παρούσας πρόσκλησης)
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.
• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
• να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Β.Σ.
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ:
Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης,
– να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής,
με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
– να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης ΤΠΕ, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη,
– να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
– να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
– δεν εντάσοονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές.
– να μην έχουν υποβληθεί σε βάρος της οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
– το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
– να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
– να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την βελτίωση της παραγωγικότητας και των προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του τουρισμού – πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ
Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας
Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται
Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης,

Περίοδος υποβολής
από 4/6/2019 έως 5/7/2019 (ώρα 15:00)

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κλπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ.)

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ)
 • να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της παρούσας πρόσκλησης)
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΒΣ
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ: Ορισμός προβληματικών της παρούσας Πρόσκλησης
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης ΤΠΕ, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη
 • να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • δεν εντάσοονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές
 • να μην έχουν υποβληθεί σε βάρος της οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης
 • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 6 σελ. 19 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 3.125.000

Θα βρείτε την πρόσκληση εδώ.

Πριν φύγετε δείτε

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετικέτες:

ΕΣΠΑ

Πηγή:

ΕΣΠΑ
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

2 σχόλια

 • #
  1
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΜΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 12 Ιουνίου 2019 στις 13:12

  Βαιο..καλησπερα…υπαρχει καποιος συγκεκριμενο γραφειο -λογιστης που αναλαμβανει την αιτηση για συμμετοχη στην διεκδικηση ΕΣΠΑ? και θα μας βοηθησει εναντι αμοιβηςή πρεπει να επιμεληθουμε με τον υπαρχον λογιστη μας ατομικα ο καθενας?……..

 • Ποιά είναι η γνώμη σου;

  Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

  Subscribe to our newsletter!