Το Υπουργείο Πολιτισμού θα επιχορηγήσει 80 προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα, με 8.000 ευρώ την κάθε μία!


Το Υπουργείο Πολιτισμού θα επιχορηγήσει 80 προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα, με 8.000 ευρώ την κάθε μία!

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί τους φωτογράφους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ανάπτυξη ερευνητικού έργου με αντικείμενο και τη φωτογραφία!

Διαβάζουμε στη σχετική δημοσίευση της ιστοσελίδα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων:

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εφαρμογή των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που ήδη έχουν εκδοθεί απευθύνει πέντε ειδικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την επιχορήγηση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα σύγχρονου πολιτισμού.Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων από 10/07 έως 07/08 και οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από τις 10/07. Στην ιστοσελίδα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων θα αναρτηθούν τις προσεχείς ημέρες όλες οι σχετικές οδηγίες για την εγγραφή των φορέων και την υποβολή των προτάσεων. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις προσκλήσεις και τις σχετικές ΚΥΑ.

Ακολουθεί η πρόσκληση που αφορά και τους φωτογράφους:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα. Στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και των επαγγελματιών του πολιτισμού και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στην υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128/22.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών (Β’ 2546), το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο χώρο των εικαστικών τεχνών για την υποβολή πρότασης ανάπτυξης ερευνητικού έργου για εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν έως 15.12.2021.

Η παρούσα πρόσκληση δεν απευθύνεται σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης θα επιχορηγηθούν συνολικά έως ογδόντα (80) προτάσεις με το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) έκαστη.


Το αποτέλεσμα της έρευνας των προτάσεων που θα επιχορηγηθούν θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο ΥΠΠΟΑ έως 15.12.2021. Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτόν. Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας πρόσκλησης αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με τις οποίες έχουν χορηγηθεί δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για το ποσό της ενίσχυσης de minimis που λαμβάνει.

Α. Καθορισμός δικαιούχων για την υποβολή της αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν:
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη σύγχρονη τέχνη και έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφή με τα εικαστικά, όπως ενδεικτικά έναν από τους ΚΑΔ 274000 (Γλύπτες, Ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα), 274005 (Ζωγράφοι Καλλιτέχνες), 271103 (Έφοροι Αιθουσών Έργων Τέχνης), και
β-i. Είτε έχουν επιμεληθεί τουλάχιστον μία έκθεση ή σχέδιο (project) εκτός
σπουδαστικού πλαισίου στα προηγούμενα τρία (3) έτη από την δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ, β-ii. Είτε έχουν συμμετάσχει ως καλλιτέχνες σε μία έκθεση ή άλλη έκφραση σύγχρονης τέχνης εκτός σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα προηγούμενα τρία (3) έτη από την δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ.

Β. Εγγραφή στο Μητρώο έκτακτων ενισχύσεων- Υποβολή πρότασης επιχορήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι εγγραφούν στο Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων του ΥΠΠΟΑ στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων http://drasis.culture.gr/ . Η εν λόγω εγγραφή ισχύει
αποκλειστικά και μόνο για της ανάγκες των ειδικών προσκλήσεων λόγω COVID-19. Οι φορείς θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, τις συχνές ερωτήσεις αλλά και τις οδηγίες υποβολής της πρότασης επιχορήγησης που θα βρουν στην αρχική σελίδα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν σχετικά με την εγγραφή τους ή την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης για επιχορήγηση θα πρέπει να αποστέλλουν e-mail στο dpde@culture.gr ή να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://drasis.culture.gr/index.php/contact.

Τα νομικά πρόσωπα αποκτούν πρόσβαση στη φόρμα της πρότασης επιχορήγησης όταν:

 Πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων, η οποία έχει ισχύ μόνο για τις ειδικές προσκλήσεις που εκδίδονται λόγω COVID-19
 Υποβάλλουν:
α) Προφίλ/ιστορικό εταιρείας (δραστηριότητα, παραγωγή έργων)
β) Πρακτικό/έγγραφο εκ του οποίου θα προκύπτουν οι μέτοχοι/εταίροι
και διαχειριστές
γ) Έντυπο κύριων και δευτερευόντων ΚΑΔ (από taxisnet)
δ) Κάθε πρόσφορο έγγραφο, εκ του οποίου να αποδεικνύεται ότι ο αιτούμενος, είτε έχει επιμεληθεί τουλάχιστον μία έκθεση ή σχέδιο (project) εκτός σπουδαστικού πλαισίου στα προηγούμενα τρία έτη από την δημοσίευση της παρούσας, είτε έχει συμμετάσχει ως καλλιτέχνης σε μια έκθεση ή συναφές σχέδιο (project) εκτός σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα προηγούμενα τρία (3) έτη από την δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ.

Τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν πρόσβαση στη φόρμα της πρότασης επιχορήγησης όταν:

 Πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων, η οποία έχει ισχύ μόνο για τις ειδικές προσκλήσεις που εκδίδονται λόγω COVID-19
 Υποβάλλουν:
α) Έντυπο κύριων και δευτερευόντων ΚΑΔ (από taxisnet)
β) Κάθε πρόσφορο έγγραφο, εκ του οποίου να αποδεικνύεται ότι ο αιτούμενος, είτε έχει επιμεληθεί τουλάχιστον μία έκθεση ή σχέδιο (project) εκτός σπουδαστικού πλαισίου στα προηγούμενα τρία έτη από την δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ, είτε έχει συμμετάσχει ως καλλιτέχνης σε μια έκθεση ή συναφές σχέδιο (project) εκτός σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα προηγούμενα τρία (3) έτη από την δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ.

Κατά την υποβολή της πρότασης επιχορήγησης, φυσικά και νομικά πρόσωπα
θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν:

 1. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης: [α] Περιεχόμενο πρότασης: πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή κατά το δυνατόν του περιεχομένου της πρότασης, να ορίζει την προβληματική και το υπό κρίση θέμα, [β] Περιγραφή απαρχής/αφορμής/εναύσματος της πρότασης, [γ] Περιγραφή της τυχόν πρακτικής επαγγελματικής διάστασης της πρότασης, [δ] Περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται η πρόταση,[ε] Περιγραφή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσαν να προκύψουν με αφορμή την πρόταση, [στ] Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των προσδοκιών αναφορικά με τυχόν μακροπρόθεσμη υλοποίηση της πρότασης, [ζ] Περιγραφή των καλλιτεχνών/συντελεστών οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στο ερευνητικό έργο, [η] Πιθανοί τόποι στους οποίους σχεδιάζεται να διεξαχθεί η έρευνα (βιβλιοθήκες, πόλεις, χώρες, μνημεία κ.λπ.), [θ] Προϋπολογισμό έργου υπό την έννοια της καταγραφής των κατηγοριών εξόδων στις οποίες θα προβεί ο αιτούμενος για την υλοποίηση της πρότασης και εκτιμώμενο απαιτούμενο ποσό
  κάθε κατηγορίας εξόδων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με την σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013,
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
  α. Ο αιτούμενος θα δημιουργήσει ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 15.12.2021, στο οποίο θα περιέχεται το παραγόμενο ερευνητικό έργο.
  β. Ο αιτούμενος την επιχορήγηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
  γ. Η υποβληθείσα πρόταση δεν θίγει δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή συγγενικά δικαιώματα τρίτων. Για τις ως άνω δύο υπεύθυνες δηλώσεις, υπάρχει συγκεκριμένα πρότυπα στο Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων (http://drasis.culture.gr). Θα πρέπει οι αιτούμενοι να κατεβάσουν τα εν λόγω έντυπα, να το συμπληρώσουν και να το υποβάλλουν στα συνημμένα της πρότασης αφού έχουν συμπληρώσει και αποθηκεύσει τη φόρμα υποβολής της πρότασης επιχορήγησης.
 4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.

  Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός μόνο αιτήματος.

Γ. Προθεσμίες εγγραφής και υποβολής προτάσεων στο Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων

Το Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων θα ανοίξει για εγγραφές στις 10/07 και θα κλείσει στις 31/7. Ως στοιχείο κλεισίματος του Μητρώου για εγγραφές προσμετράται αποκλειστικά η ημερομηνία παραλαβής των υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής και όχι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων επιχορήγησης ορίζεται η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.

Δ. Αξιολόγηση της πρότασης

 1. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έργο και αντικείμενο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων και η επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων της επιχορήγησης.
 2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει μόνο τις προτάσεις για επιχορήγηση που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα εξεταστούν.
 3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού εξετάσει για κάθε αίτηση τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προβαίνει σε αξιολόγηση της πρότασης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. Οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί άπαντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα οριζόμενα κριτήρια και τις προϋποθέσεις θεωρούνται επιλεγείσες προς επιχορήγηση αιτήσεις.
 4. Στη συνέχεια και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι αιτούμενοι σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.
 5. Οι αιτούμενοι των οποίων οι αιτήσεις θα προκριθούν πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020 τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης και την πληρωμή της δαπάνης.

Ε. Κριτήρια αξιολόγησης

 1. Η προαγωγή της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα μέσω της πρότασης και του δημόσιου διαλόγου γύρω από αυτό.
 2. Η προαγωγή και ανάδειξη κοινωνικών σκοπών με όχημα τη σύγχρονη τέχνη.
 3. Η συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της φήμης της ελληνικής σύγχρονης τέχνης σε διεθνές επίπεδο.
 4. H προαγωγή μέσω της έρευνας της σύγχρονης τέχνης.

ΣΤ. Λοιπές υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων επιχορήγησης

 1. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να υποβληθούν, προκειμένου να λάβουν την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.
 2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το τυχόν υλικό προώθησης και επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω προβολής και εκμετάλλευσης του ερευνητικού έργου τους ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 3. Οι επιχορηγούμενοι υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ζ.

Παράδοση Ψηφιακού Αρχείου

 1. Οι επιχορηγηθέντες οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 15.12.2021 το ψηφιακό αρχείο σε μορφή pdf, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί το ερευνητικό έργο τους.
 2. Το παραδιδόμενο ψηφιακό αρχείο υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο από την Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού.
 3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιχορηγηθείς δεν παραδώσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως το παραδοτέο ψηφιακό αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει τηρηθεί οιαδήποτε προϋπόθεση/όρος/ διαδικασία/δέσμευση τότε το ποσό της ληφθείσας επιχορήγησης βεβαιώνεται ως οφειλή προς το Δημόσιο και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.δ.356/1974 περί κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Η. Λόγοι Αποκλεισμού

 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός μόνο αιτήματος. Ο ως άνω περιορισμός ισχύει και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν καθ’ οιοδήποτε ποσοστό σε έτερα νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου εταίροι/μέτοχοι/διαχειριστές, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αιτούμενου νομικού προσώπου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτοτελώς αίτηση στην παρούσα διαδικασία, αποκλείονται. Αποκλείεται επίσης και το αιτούν νομικό πρόσωπο.
 2. Οι επιχορηγήσεις αφορούν προτάσεις για νέα ερευνητική πρόταση.
 3. Σε καμία περίπτωση οι προτάσεις που υποβάλλονται και τα παραγόμενα ερευνητικά έργα, δεν θα πρέπει να θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα.

Θ. Δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης και την
πληρωμή της δαπάνης

Σε περίπτωση έγκριση επιχορήγησης από το ΥΠΠΟΑ, οι δικαιούχοι επιχορήγησης οφείλουν να υποβάλλουν για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ι. Για νομικά πρόσωπα

 1. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ίδρυση του προς επιχορήγηση φορέα και οι σχετικές τροποποιήσεις ή Καταστατικό και σχετικές τροποποιήσεις αυτού ή τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή πιστοποιητικό Μεταβολών ΓΕΜΗ.
 2. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης.
 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα στην οποία αναγράφεται ο επιχειρηματικός τραπεζικός λογαριασμός με μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης συνοδευόμενη από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο, στα οποία να φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος ή εκτύπωση από το e-banking.
 5. α) Πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου περί μη θέσεως σε εκκαθάριση και περί μη κατάθεσης αίτησης για εκκαθάριση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου,
  β) Πιστοποιητικό του αρμοδίου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου,
  γ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 6. Διαβιβαστικό Έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου με το οποίο έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ
  α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους,
  β) ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο φορέα (εάν έχουν ληφθεί από τον εν λόγω φορέα) και
  γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Εάν ο φορέας δεν έχει
  λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στο διαβιβαστικό των ανωτέρω (α έως και γ ) στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που φορέας ιδρύθηκε εντός του 2020 απαιτείται μόνο η υποβολή προϋπολογισμού.

ΙΙ. Για φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα απαιτούνται τα δικαιολογητικά αριθμ. 3 και 4 της παρ. ΘΙ της παρούσας και υποβάλλεται εκτύπωση από το taxisnet έναρξης ατομικής επιχείρησης. Για την πληρωμή της δαπάνης απαιτείται πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, η προσκόμιση τιμολογίου λοιπών εσόδων (χωρίς ΦΠΑ).

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

author

Η ομάδα του pttlgr αποτελείται από φωτογράφους συντάκτες που αγαπούν την φωτογραφία και την ενημέρωση!

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.